Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 8:39

New American Standard Bible
Romans 8:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor height, nor depth, nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
NA26 – οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται (5695) ἡμᾶς χωρίσαι (5658) ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.
WH – ουτε υψωμα ουτε βαθος ουτε τις κτισις ετερα δυνησεται (5695) ημας χωρισαι (5658) απο της αγαπης του θεου της εν χριστω ιησου τω κυριω ημων
PES – ܘܠܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܘܠܳܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܶܦ݂ܪܫܰܢܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile