Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:10

New American Standard Bible
Romans 9:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And not only {that,} but there was also Rebekah, when she had conceived {twins} by one man, our father Isaac;
NA26 – οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, (5723) Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν·
WH – ου μονον δε αλλα και ρεβεκκα εξ ενος κοιτην εχουσα (5723) ισαακ του πατρος ημων
PES – ܘܠܰܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܪܰܦ݂ܩܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile