Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:11

New American Standard Bible
Romans 9:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for though {the twins} were not yet born and had not done anything good or bad, so that God's purpose according to {His} choice would stand, not because of works but because of Him who calls,
NA26 – μήπω γὰρ γεννηθέντων class="show tvm">(5685) μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν φαῦλον, ἵνα κατ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ, class="show tvm">(5725)
WH – μηπω γαρ γεννηθεντων class="show tvm">(5685) μηδε πραξαντων class="show tvm">(5660) τι αγαθον η φαυλον ινα η κατ εκλογην προθεσις του θεου μενη class="show tvm">(5725) (9:12) ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουντος class="show tvm">(5723)
PES – ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܝܰܠܕ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܶܝܗ ܘܠܳܐ ܢܶܣܥܪܽܘܢ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܡܰܬ݂ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܗܺܝ ܬ݁ܩܰܘܶܐ ܠܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܰܩܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile