Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 9:32,33

New American Standard Bible
Romans 9:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Why? Because {they did} not {pursue it} by faith, but as though {they could} by works. They stumbled over the stumbling stone,
NA26 – διὰ τί; ὅτι οὐκ ἐκ πίστεως ἀλλ ὡς ἐξ ἔργων· προσέκοψαν (5656) τῷ λίθῳ τοῦ προσκόμματος,
WH – δια τι οτι ουκ εκ πιστεως αλλ ως εξ εργων προσεκοψαν (5656) τω λιθω του προσκομματος
PES – ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܩܶܠܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 9:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as it is written: "BEHOLD, I AM LAYING IN ZION A STONE OF STUMBLING AND A ROCK OF OFFENSE, AND THE ONE WHO BELIEVES IN HIM WILL NOT BE PUT TO SHAME."
NA26 – καθὼς γέγραπται, (5769) Ἰδοὺ (5628) τίθημι (5719) ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος καὶ πέτραν σκανδάλου, καὶ πιστεύων (5723) ἐπ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. (5701)
WH – καθως γεγραπται (5769) ιδου (5640) τιθημι (5719) εν σιων λιθον προσκομματος και πετραν σκανδαλου και ο πιστευων (5723) επ αυτω ου καταισχυνθησεται (5701)
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܨܶܗܝܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܳܐ ܘܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܢܗܰܝܡܶܢ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile