Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:3

New American Standard Bible
Titus 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but at the proper time revealed His word in the proclamation with which I was entrusted according to the commandment of God our Savior;
NA26 – ἐφανέρωσεν class="show tvm">(5656) δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι ἐπιστεύθην class="show tvm">(5681) ἐγὼ κατ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ,
WH – εφανερωσεν class="show tvm">(5656) δε καιροις ιδιοις τον λογον αυτου εν κηρυγματι ο επιστευθην class="show tvm">(5681) εγω κατ επιταγην του σωτηρος ημων θεου
PES – ܘܰܓ݂ܠܳܐ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܗ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܰܢ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܗܰܝܡܢܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile