Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Titus 1:8

New American Standard Bible
Titus 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but hospitable, loving what is good, self-controlled, righteous, holy, disciplined,
NA26 – ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαθον, σώφρονα, δίκαιον, ὅσιον, ἐγκρατῆ,
WH – αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη
PES – ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܟ݂ܶܦ݂ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟ݁ܺܐܝܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܰܠܒ݂ܺܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile