Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:21-26

New American Standard Version
Acts 1:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore it is necessary that of the men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus went in and out among us--
NA26 – δεῖ (5904) οὖν τῶν συνελθόντων (5631) ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ εἰσῆλθεν (5627) καὶ ἐξῆλθεν ἐφ ἡμᾶς κύριος Ἰησοῦς,
WH – δει (5719) ουν των συνελθοντων (5631) ημιν ανδρων εν παντι χρονω ω εισηλθεν (5627) και εξηλθεν (5627) εφ ημας ο κυριος ιησους
PES – ܘܳܠܝܳܐ ܗ݈ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܥܰܡܰܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܥܰܠ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  
Acts 1:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – beginning with the baptism of John until the day that He was taken up from us--one of these {must} become a witness with us of His resurrection."
NA26 – ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη (5681) ἀφ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι (5635) ἕνα τούτων.
WH – αρξαμενος (5671) απο του βαπτισματος ιωαννου εως της ημερας ης ανελημφθη (5681) αφ ημων μαρτυρα της αναστασεως αυτου συν ημιν γενεσθαι (5635) ενα τουτων
PES – ܕ݁ܰܐܩܶܦ݂ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܣܬ݁ܰܠܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܣܳܗܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Acts 1:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So they put forward two men, Joseph called Barsabbas (who was also called Justus), and Matthias.
NA26 – καὶ ἔστησαν (5627) δύο, Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον (5746) Βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη (5681) Ἰοῦστος, καὶ Μαθθίαν.
WH – και εστησαν (5656) δυο ιωσηφ τον καλουμενον (5746) βαρσαββαν ος επεκληθη (5681) ιουστος και μαθθιαν
PES – ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬ݁ܪܶܝܢ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܒ݁ܰܪܫܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܡܺܝ ܝܽܘܣܛܳܘܣ ܘܰܠܡܰܬ݁ܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 1:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they prayed and said, ""You, Lord, who know the hearts of all men, show which one of these two You have chosen
NA26 – καὶ προσευξάμενοι εἶπαν, (5627) Σὺ κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα
WH – και προσευξαμενοι (5666) ειπαν (5627) συ κυριε καρδιογνωστα παντων αναδειξον (5657) ον εξελεξω (5668) εκ τουτων των δυο ενα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܨܰܠܺܝܘ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܚܰܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Acts 1:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to occupy this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place."
NA26 – λαβεῖν (5629) τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἀφ ἧς παρέβη (5627) Ἰούδας πορευθῆναι (5677) εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.
WH – λαβειν (5629) τον τοπον της διακονιας ταυτης και αποστολης αφ ης παρεβη (5627) ιουδας πορευθηναι (5677) εις τον τοπον τον ιδιον
PES – ܕ݁ܗܽܘ ܢܩܰܒ݁ܶܠ ܦ݁ܶܣܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢܳܗ ܦ݁ܪܰܩ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Acts 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they drew lots for them, and the lot fell to Matthias; and he was added to the eleven apostles.
NA26 – καὶ ἔδωκαν (5656) κλήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν (5627) κλῆρος ἐπὶ Μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη (5681) μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.
WH – και εδωκαν (5656) κληρους αυτοις και επεσεν (5627) ο κληρος επι μαθθιαν και συγκατεψηφισθη (5681) μετα των ενδεκα αποστολων
PES – ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܦܶܨܶܐ ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܠܡܰܬ݁ܺܝܰܐ ܘܶܐܬ݂ܡܢܺܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile