Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:4-14

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Galatians 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Did you suffer so many things in vain--if indeed it was in vain?
NA26 – τοσαῦτα ἐπάθετε (5627) εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ.
WH – τοσαυτα επαθετε (5627) εικη ει γε και εικη
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܣܰܝܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܫܬ݁ܽܘܦ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܩܺܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then, does He who provides you with the Spirit and works miracles among you, do it by the works of the Law, or by hearing with faith?
NA26 – οὖν ἐπιχορηγῶν (5723) ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν (5723) δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἐξ ἀκοῆς πίστεως;
WH – ο ουν επιχορηγων (5723) υμιν το πνευμα και ενεργων (5723) δυναμεις εν υμιν εξ εργων νομου η εξ ακοης πιστεως
PES – ܗܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܠܶܐ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Even so Abraham God, .
NA26 – καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν (5656) τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη (5681) αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
WH – καθως αβρααμ επιστευσεν (5656) τω θεω και ελογισθη (5681) αυτω εις δικαιοσυνην
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, be sure that it is those who are of faith who are sons of Abraham.
NA26 – Γινώσκετε (5719) ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοί εἰσιν (5748) Ἀβραάμ.
WH – [ γινωσκετε (5719) | γινωσκετε (5720) ] αρα οτι οι εκ πιστεως ουτοι υιοι εισιν (5719) αβρααμ
PES – ܕ݁ܰܥܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The Scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, {saying,} "" "
NA26 – προϊδοῦσα (5631) δὲ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ (5719) τὰ ἔθνη θεὸς προευηγγελίσατο (5662) τῷ Ἀβραὰμ ὅτι Ἐνευλογηθήσονται (5701) ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.
WH – προιδουσα (5631) δε η γραφη οτι εκ πιστεως δικαιοι (5719) τα εθνη ο θεος προευηγγελισατο (5662) τω αβρααμ οτι ενευλογηθησονται (5701) εν σοι παντα τα εθνη
PES – ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܝܺܕ݂ܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܩܺܝܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܩܰܕ݁ܶܡ ܣܰܒ݁ܰܪ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then those who are of faith are blessed with Abraham, the believer.
NA26 – ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται (5743) σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.
WH – ωστε οι εκ πιστεως ευλογουνται (5743) συν τω πιστω αβρααμ
PES – ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܗ݈ܘ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܪܟ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For as many as are of the works of the Law are under a curse; for it is written, "" , ."
NA26 – ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν (5748) ὑπὸ κατάραν εἰσίν· (5748) γέγραπται (5769) γὰρ ὅτι Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει (5719) πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις (5772) ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι (5658) αὐτά.
WH – οσοι γαρ εξ εργων νομου εισιν (5719) υπο καταραν εισιν (5719) γεγραπται (5769) γαρ οτι επικαταρατος πας ος ουκ εμμενει (5719) πασιν τοις γεγραμμενοις (5772) εν τω βιβλιω του νομου του ποιησαι (5658) αυτα
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܺܝܛ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now that no one is justified by the Law before God is evident; for, "" ."
NA26 – ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται (5743) παρὰ τῷ θεῷ δῆλον, ὅτι δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· (5695)
WH – οτι δε εν νομω ουδεις δικαιουται (5743) παρα τω θεω δηλον οτι ο δικαιος εκ πιστεως ζησεται (5695)
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܐ݈ܢܳܫ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܰܠܝܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܺܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – However, the Law is not of faith; on the contrary, "" ."
NA26 – δὲ νόμος οὐκ ἔστιν (5748) ἐκ πίστεως, ἀλλ ποιήσας (5660) αὐτὰ ζήσεται (5695) ἐν αὐτοῖς.
WH – ο δε νομος ουκ εστιν (5719) εκ πιστεως αλλ ο ποιησας (5660) αυτα ζησεται (5695) εν αυτοις
PES – ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܒ݁ܶܗ ܢܺܚܶܐ ܒ݁ܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Christ redeemed us from the curse of the Law, having become a curse for us--for it is written, "" "--
NA26 – Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος (5637) ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται, (5769) Ἐπικατάρατος πᾶς κρεμάμενος (5734) ἐπὶ ξύλου,
WH – χριστος ημας εξηγορασεν (5656) εκ της καταρας του νομου γενομενος (5637) υπερ ημων καταρα οτι γεγραπται (5769) επικαταρατος πας ο κρεμαμενος (5734) επι ξυλου
PES – ܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܰܒ݂ܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܺܝܛ ܗ݈ܽܘ ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܠܶܐ ܒ݁ܩܰܝܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 3:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in order that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith.
NA26 – ἵνα εἰς τὰ ἔθνη εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται (5638) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν (5632) διὰ τῆς πίστεως.
WH – ινα εις τα εθνη η ευλογια του αβρααμ γενηται (5638) εν [ ιησου χριστω | χριστω ιησου ] ινα την επαγγελιαν του πνευματος λαβωμεν (5632) δια της πιστεως
PES – ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܣܰܒ݂ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain