Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:9-10

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we do see Him who was made for a little while lower than the angels, {namely,} Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, so that by the grace of God He might taste death for everyone.
NA26 – τὸν δὲ βραχύ τι παρ ἀγγέλους ἠλαττωμένον (5772) βλέπομεν (5719) Ἰησοῦν διὰ τὸ πάθημα τοῦ θανάτου δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφανωμένον, (5772) ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ παντὸς γεύσηται (5667) θανάτου.
WH – τον δε βραχυ τι παρ αγγελους ηλαττωμενον (5772) βλεπομεν (5719) ιησουν δια το παθημα του θανατου δοξη και τιμη εστεφανωμενον (5772) οπως χαριτι θεου υπερ παντος γευσηται (5667) θανατου
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܟ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܚܰܫܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܺܝܡ ܒ݁ܪܺܝܫܶܗ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it was fitting for Him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings.
NA26 – Ἔπρεπεν (5707) γὰρ αὐτῷ, δι ὃν τὰ πάντα καὶ δι οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα (5631) τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι. (5658)
WH – επρεπεν (5707) γαρ αυτω δι ον τα παντα και δι ου τα παντα πολλους υιους εις δοξαν αγαγοντα (5631) τον αρχηγον της σωτηριας αυτων δια παθηματων τελειωσαι (5658)
PES – ܝܳܐܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܥܶܠ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܪܺܝܫܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܚܰܫܶܗ ܢܶܓ݂ܡܪܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain