Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:6-7

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
James 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But you have dishonored the poor man. Is it not the rich who oppress you and personally drag you into court?
NA26 – ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε (5656) τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν (5719) ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν (5719) ὑμᾶς εἰς κριτήρια;
WH – υμεις δε ητιμασατε (5656) τον πτωχον ουχ οι πλουσιοι καταδυναστευουσιν (5719) υμων και αυτοι ελκουσιν (5719) υμας εις κριτηρια
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܳܛܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܠܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
James 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do they not blaspheme the fair name by which you have been called?
NA26 – οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν (5719) τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν (5685) ἐφ ὑμᾶς;
WH – ουκ αυτοι βλασφημουσιν (5719) το καλον ονομα το επικληθεν (5685) εφ υμας
PES – ܠܳܐ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain