Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 10:7-9

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 10:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Jesus said to them again, ""Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep.
NA26 – Εἶπεν (5627) οὖν πάλιν Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι (5748) θύρα τῶν προβάτων.
WH – ειπεν (5627) ουν παλιν [ [ο] | ο ] ιησους αμην αμην λεγω (5719) υμιν [ | οτι ] εγω ειμι (5719) η θυρα των προβατων
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܥܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 10:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""All who came before Me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them.
NA26 – πάντες ὅσοι ἦλθον (5627) πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν (5748) καὶ λῃσταί· ἀλλ οὐκ ἤκουσαν (5656) αὐτῶν τὰ πρόβατα.
WH – παντες οσοι ηλθον (5627) [ προ εμου | [προ εμου] ] κλεπται εισιν (5719) και λησται αλλ ουκ ηκουσαν (5656) αυτων τα προβατα
PES – ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܓ݂ܰܝܳܣܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 10:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I am the door; if anyone enters through Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture.
NA26 – ἐγώ εἰμι (5748) θύρα· δι ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ (5632) σωθήσεται (5701) καὶ εἰσελεύσεται (5695) καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. (5692)
WH – εγω ειμι (5719) η θυρα δι εμου εαν τις εισελθη (5632) σωθησεται (5701) και εισελευσεται (5695) και εξελευσεται (5695) και νομην ευρησει (5692)
PES – ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܒ݂ܺܝ ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܢܶܥܽܘܠ ܢܺܚܶܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܘܢܶܦ݁ܽܘܩ ܘܪܶܥܝܳܐ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain