Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 4:31-36

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 4:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He came down to Capernaum, a city of Galilee, and He was teaching them on the Sabbath;
NA26 – Καὶ κατῆλθεν (5627) εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἦν (5713) διδάσκων (5723) αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν·
WH – και κατηλθεν (5627) εις καφαρναουμ πολιν της γαλιλαιας και ην (5707) διδασκων (5723) αυτους εν τοις σαββασιν
PES – ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they were amazed at His teaching, for His message was with authority.
NA26 – καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν (5713) λόγος αὐτοῦ.
WH – και εξεπλησσοντο (5712) επι τη διδαχη αυτου οτι εν εξουσια ην (5707) ο λογος αυτου
PES – ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܰܡܫܰܠܛܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In the synagogue there was a man possessed by the spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice,
NA26 – καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν (5713) ἄνθρωπος ἔχων (5723) πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ,
WH – και εν τη συναγωγη ην (5707) ανθρωπος εχων (5723) πνευμα δαιμονιου ακαθαρτου και ανεκραξεν (5656) φωνη μεγαλη
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܛܰܢܦ݂ܳܐ ܘܰܙܥܰܩ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Let us alone! What business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have You come to destroy us? I know who You are--the Holy One of God!"
NA26 – Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες (5627) ἀπολέσαι (5658) ἡμᾶς; οἶδά (5758) σε τίς εἶ, (5748) ἅγιος τοῦ θεοῦ.
WH – εα τι ημιν και σοι ιησου ναζαρηνε ηλθες (5627) απολεσαι (5658) ημας οιδα (5758) σε τις ει (5719) ο αγιος του θεου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܫܒ݂ܽܘܩܰܝܢܝ ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܠܡܰܘܒ݁ܳܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Jesus rebuked him, saying, ""Be quiet and come out of him!" And when the demon had thrown him down in the midst {of the people,} he came out of him without doing him any harm.
NA26 – καὶ ἐπετίμησεν (5656) αὐτῷ Ἰησοῦς λέγων, (5723) Φιμώθητι (5682) καὶ ἔξελθε ἀπ αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν (5660) αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν (5660) αὐτόν.
WH – και επετιμησεν (5656) αυτω ο ιησους λεγων (5723) φιμωθητι (5682) και εξελθε (5628) απ αυτου και ριψαν (5660) αυτον το δαιμονιον εις το μεσον εξηλθεν (5627) απ αυτου μηδεν βλαψαν (5660) αυτον
PES – ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܣܟ݂ܽܘܪ ܦ݁ܽܘܡܳܟ݂ ܘܦ݂ܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܘܰܫܕ݂ܳܝܗ݈ܝ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܣܪܰܚ ܒ݁ܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  
Luke 4:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And amazement came upon them all, and they {began} talking with one another saying, ""What is this message? For with authority and power He commands the unclean spirits and they come out."
NA26 – καὶ ἐγένετο (5633) θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν (5707) πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, (5723) Τίς λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει (5719) τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;
WH – και εγενετο (5633) θαμβος επι παντας και συνελαλουν (5707) προς αλληλους λεγοντες (5723) τις ο λογος ουτος οτι εν εξουσια και δυναμει επιτασσει (5719) τοις ακαθαρτοις πνευμασιν και εξερχονται (5736)
PES – ܘܬ݂ܶܡܗܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܗ݈ܝ ܟ݁ܰܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܦ݁ܳܩܕ݁ܳܐ ܠܪܽܘܚܶܐ ܛܰܢܦ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܢܳܦ݂ܩܳܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain