Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:1

New American Standard Version
Luke 22:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the Feast of Unleavened Bread, which is called the Passover, was approaching.
NA26 – Ἤγγιζεν (5707) δὲ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων λεγομένη (5746) πάσχα.
WH – ηγγιζεν (5707) δε η εορτη των αζυμων η λεγομενη (5746) πασχα
PES – ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܛܺܝܪܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile