Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 9:7-9

New American Standard Bible
Luke 9:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now Herod the tetrarch heard {about} all that was happening; and he was greatly perplexed, because it was said by some that John had risen from the dead,
NA26 – Ἤκουσεν (5656) δὲ Ἡρῴδης τετραάρχης τὰ γινόμενα (5740) πάντα, καὶ διηπόρει (5707) διὰ τὸ λέγεσθαι (5745) ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη (5681) ἐκ νεκρῶν,
WH – ηκουσεν (5656) δε ηρωδης ο τετρααρχης τα γινομενα (5740) παντα και διηπορει (5707) δια το λεγεσθαι (5745) υπο τινων οτι ιωαννης ηγερθη (5681) εκ νεκρων
PES – ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܛܶܛܪܰܪܟ݂ܰܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܗܳܘܝܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܺܝܢ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and by some that Elijah had appeared, and by others that one of the prophets of old had risen.
NA26 – ὑπό τινων δὲ ὅτι Ἠλίας ἐφάνη, (5648) ἄλλων δὲ ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. (5627)
WH – υπο τινων δε οτι ηλιας εφανη (5648) αλλων δε οτι προφητης τις των αρχαιων ανεστη (5627)
PES – ܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܺܐܠܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܘܰܐ݈ܚܪܳܢܶܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܶܐ ܩܳܡ ܀
Lexical Parser:  
Luke 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Herod said, "I myself had John beheaded; but who is this Man about whom I hear such things?" And he kept trying to see Him.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Ἡρῴδης, Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα· (5656) τίς δέ ἐστιν (5748) οὗτος περὶ οὗ ἀκούω (5719) τοιαῦτα; καὶ ἐζήτει (5707) ἰδεῖν (5629) αὐτόν.
WH – ειπεν (5627) δε [ [ο] | ] ηρωδης ιωαννην εγω απεκεφαλισα (5656) τις δε εστιν (5719) ουτος περι ου ακουω (5719) τοιαυτα και εζητει (5707) ιδειν (5629) αυτον
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܪܺܫܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܶܣܩܶܬ݂ ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile