Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 14:16-17

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 14:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples went out and came to the city, and found {it} just as He had told them; and they prepared the Passover.
NA26 – καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον (5627) εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον (5627) καθὼς εἶπεν (5627) αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν (5656) τὸ πάσχα.
WH – και εξηλθον (5627) οι μαθηται και ηλθον (5627) εις την πολιν και ευρον (5627) καθως ειπεν (5627) αυτοις και ητοιμασαν (5656) το πασχα
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Mark 14:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When it was evening He *came with the twelve.
NA26 – Καὶ ὀψίας γενομένης (5637) ἔρχεται (5736) μετὰ τῶν δώδεκα.
WH – και οψιας γενομενης (5637) ερχεται (5736) μετα των δωδεκα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain