Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:19-20

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 26:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The disciples did as Jesus had directed them; and they prepared the Passover.
NA26 – καὶ ἐποίησαν (5656) οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν (5656) τὸ πάσχα.
WH – και εποιησαν (5656) οι μαθηται ως συνεταξεν (5656) αυτοις ο ιησους και ητοιμασαν (5656) το πασχα
PES – ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܛܰܝܶܒ݂ܘ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when evening came, Jesus was reclining {at the table} with the twelve disciples.
NA26 – Ὀψίας δὲ γενομένης (5637) ἀνέκειτο (5711) μετὰ τῶν δώδεκα.
WH – οψιας δε γενομενης (5637) ανεκειτο (5711) μετα των δωδεκα [ [μαθητων] | ]
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܣܡܺܝܟ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain