Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:62-64

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 27:62
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now on the next day, the day after the preparation, the chief priests and the Pharisees gathered together with Pilate,
NA26 – Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶν (5748) μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν (5681) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον
WH – τη δε επαυριον ητις εστιν (5719) μετα την παρασκευην συνηχθησαν (5681) οι αρχιερεις και οι φαρισαιοι προς πιλατον
PES – ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܚܳܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܥܪܽܘܒ݂ܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 27:63
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said, ""Sir, we remember that when He was still alive that deceiver said, 'After three days I {am to} rise again.'
NA26 – λέγοντες, (5723) Κύριε, ἐμνήσθημεν (5681) ὅτι ἐκεῖνος πλάνος εἶπεν (5627) ἔτι ζῶν, (5723) Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. (5743)
WH – λεγοντες (5723) κυριε εμνησθημεν (5681) οτι εκεινος ο πλανος ειπεν (5627) ετι ζων (5723) μετα τρεις ημερας εγειρομαι (5743)
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܢ ܕ݁ܗܰܘ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܝ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܩܳܐܶܡ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 27:64
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Therefore, give orders for the grave to be made secure until the third day, otherwise His disciples may come and steal Him away and say to the people, 'He has risen from the dead,' and the last deception will be worse than the first."
NA26 – κέλευσον (5657) οὖν ἀσφαλισθῆναι (5683) τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες (5631) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν (5661) αὐτὸν καὶ εἴπωσιν (5632) τῷ λαῷ, Ἠγέρθη (5681) ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται (5704) ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.
WH – κελευσον (5657) ουν ασφαλισθηναι (5683) τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες (5631) οι μαθηται [ | αυτου ] κλεψωσιν (5661) αυτον και ειπωσιν (5632) τω λαω ηγερθη (5681) απο των νεκρων και εσται (5695) η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης
PES – ܦ݁ܩܽܘܕ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܙܕ݁ܰܗܪܺܝܢ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܶܓ݂ܢܒ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܡ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain