Attention!
2.5 million Ukrainian refugees have fled to Poland. Churches are helping but the financial burden is too much.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 28:11-15

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 28:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now while they were on their way, some of the guard came into the city and reported to the chief priests all that had happened.
NA26 – Πορευομένων (5740) δὲ αὐτῶν ἰδού (5628) τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες (5631) εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν (5656) τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. (5637)
WH – πορευομενων (5740) δε αυτων ιδου (5640) τινες της κουστωδιας ελθοντες (5631) εις την πολιν απηγγειλαν (5656) τοις αρχιερευσιν απαντα τα γενομενα (5637)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 28:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers,
NA26 – καὶ συναχθέντες (5685) μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες (5631) ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν (5656) τοῖς στρατιώταις
WH – και συναχθεντες (5685) μετα των πρεσβυτερων συμβουλιον τε λαβοντες (5631) αργυρια ικανα εδωκαν (5656) τοις στρατιωταις
PES – ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܘܰܢܣܰܒ݂ܘ ܡܶܠܟ݁ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܘ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܠܩܶܣܛܽܘܢܳܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 28:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and said, ""You are to say, 'His disciples came by night and stole Him away while we were asleep.'
NA26 – λέγοντες, (5723) Εἴπατε (5628) ὅτι Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες (5631) ἔκλεψαν (5656) αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. (5746)
WH – λεγοντες (5723) ειπατε (5628) οτι οι μαθηται αυτου νυκτος ελθοντες (5631) εκλεψαν (5656) αυτον ημων κοιμωμενων (5746)
PES – ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܬ݂ܰܘ ܓ݁ܰܢܒ݁ܽܘܗ݈ܝ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܡܟ݁ܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 28:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And if this should come to the governor's ears, we will win him over and keep you out of trouble."
NA26 – καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ (5686) τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν (5692) αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. (5692)
WH – και εαν ακουσθη (5686) τουτο επι του ηγεμονος ημεις πεισομεν (5692) [ | [αυτον] ] και υμας αμεριμνους ποιησομεν (5692)
PES – ܘܶܐܢ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܚܢܰܢ ܡܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܠܶܗ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܨܶܦ݂ܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 28:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they took the money and did as they had been instructed; and this story was widely spread among the Jews, {and is} to this day.
NA26 – οἱ δὲ λαβόντες (5631) τὰ ἀργύρια ἐποίησαν (5656) ὡς ἐδιδάχθησαν. (5681) Καὶ διεφημίσθη (5681) λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας.
WH – οι δε λαβοντες (5631) [ | τα ] αργυρια εποιησαν (5656) ως εδιδαχθησαν (5681) και διεφημισθη (5681) ο λογος ουτος παρα ιουδαιοις μεχρι της σημερον [ημερας]
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܣܰܒ݂ܘ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain