Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:3-5

New American Standard Bible
Matthew 14:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For when Herod had John arrested, he bound him and put him in prison because of Herodias, the wife of his brother Philip.
NA26 – γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας (5660) τὸν Ἰωάννην ἔδησεν (5656) αὐτὸν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο (5639) διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·
WH – ο γαρ ηρωδης κρατησας (5660) τον ιωαννην εδησεν (5656) [ | [αυτον] ] και εν φυλακη απεθετο (5639) δια ηρωδιαδα την γυναικα φιλιππου του αδελφου αυτου
PES – ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܐܶܚܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܐܣܪܶܗ ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܶܪܳܘܕ݂ܺܝܰܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܰܬ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܰܚܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For John had been saying to him, "It is not lawful for you to have her."
NA26 – ἔλεγεν (5707) γὰρ Ἰωάννης αὐτῷ, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν (5721) αὐτήν.
WH – ελεγεν (5707) γαρ ο ιωαννης αυτω ουκ εξεστιν (5719) σοι εχειν (5721) αυτην
PES – ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 14:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Although Herod wanted to put him to death, he feared the crowd, because they regarded John as a prophet.
NA26 – καὶ θέλων (5723) αὐτὸν ἀποκτεῖναι (5658) ἐφοβήθη (5675) τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. (5707)
WH – και θελων (5723) αυτον αποκτειναι (5658) εφοβηθη (5675) τον οχλον οτι ως προφητην αυτον ειχον (5707)
PES – ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܘܕ݂ܳܚܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܠܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile