Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 4:1-25

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – What then shall we say that Abraham, our forefather according to the flesh, has found?
NA26 – Τί οὖν ἐροῦμεν (5692) εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν κατὰ σάρκα;
WH – τι ουν ερουμεν (5692) [ | ευρηκεναι (5760) ] αβρααμ τον προπατορα ημων κατα σαρκα
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God.
NA26 – εἰ γὰρ Ἀβραὰμ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, (5681) ἔχει (5719) καύχημα· ἀλλ οὐ πρὸς θεόν.
WH – ει γαρ αβρααμ εξ εργων εδικαιωθη (5681) εχει (5719) καυχημα αλλ ου προς θεον
PES – ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܐܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܗ݈ܘܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For what does the Scripture say? "" God, ."
NA26 – τί γὰρ γραφὴ λέγει; (5719) Ἐπίστευσεν (5656) δὲ Ἀβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη (5681) αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.
WH – τι γαρ η γραφη λεγει (5719) επιστευσεν (5656) δε αβρααμ τω θεω και ελογισθη (5681) αυτω εις δικαιοσυνην
PES – ܡܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now to the one who works, his wage is not credited as a favor, but as what is due.
NA26 – τῷ δὲ ἐργαζομένῳ (5740) μισθὸς οὐ λογίζεται (5736) κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα·
WH – τω δε εργαζομενω (5740) ο μισθος ου λογιζεται (5736) κατα χαριν αλλα κατα οφειλημα
PES – ܠܡܰܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܓ݂ܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܚܺܝܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness,
NA26 – τῷ δὲ μὴ ἐργαζομένῳ, (5740) πιστεύοντι (5723) δὲ ἐπὶ τὸν δικαιοῦντα (5723) τὸν ἀσεβῆ, λογίζεται (5736) πίστις αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην,
WH – τω δε μη εργαζομενω (5740) πιστευοντι (5723) δε επι τον δικαιουντα (5723) τον ασεβη λογιζεται (5736) η πιστις αυτου εις δικαιοσυνην
PES – ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܠܰܚ ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܙܰܕ݁ܶܩ ܠܚܰܛܳܝܶܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݁ܳܐ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – just as David also speaks of the blessing on the man to whom God credits righteousness apart from works:
NA26 – καθάπερ καὶ Δαυὶδ λέγει (5719) τὸν μακαρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου θεὸς λογίζεται (5736) δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων,
WH – καθαπερ και δαυιδ λεγει (5719) τον μακαρισμον του ανθρωπου ω ο θεος λογιζεται (5736) δικαιοσυνην χωρις εργων
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܕ݁ܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܛܽܘܒ݂ܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܳܫܶܒ݂ ܠܶܗ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" , .
NA26 – Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν (5681) αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν (5681) αἱ ἁμαρτίαι·
WH – μακαριοι ων αφεθησαν (5681) αι ανομιαι και ων επεκαλυφθησαν (5681) αι αμαρτιαι
PES – ܕ݁ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩ ܠܗܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܣܺܝܘ ܚܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "" Lord ."
NA26 – μακάριος ἀνὴρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται (5667) κύριος ἁμαρτίαν.
WH – μακαριος ανηρ ου ου μη λογισηται (5667) κυριος αμαρτιαν
PES – ܘܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ݂ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Is this blessing then on the circumcised, or on the uncircumcised also? For we say, "" ."
NA26 – μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομὴν καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν (5719) γάρ, Ἐλογίσθη (5681) τῷ Ἀβραὰμ πίστις εἰς δικαιοσύνην.
WH – ο μακαρισμος ουν ουτος επι την περιτομην η και επι την ακροβυστιαν λεγομεν (5719) γαρ ελογισθη (5681) τω αβρααμ η πιστις εις δικαιοσυνην
PES – ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܗܽܘ ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – How then was it credited? While he was circumcised, or uncircumcised? Not while circumcised, but while uncircumcised;
NA26 – πῶς οὖν ἐλογίσθη; (5681) ἐν περιτομῇ ὄντι (5752) ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ ἐν ἀκροβυστίᾳ·
WH – πως ουν ελογισθη (5681) εν περιτομη οντι (5723) η εν ακροβυστια ουκ εν περιτομη αλλ εν ακροβυστια
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܚܰܫܒ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith which he had while uncircumcised, so that he might be the father of all who believe without being circumcised, that righteousness might be credited to them,
NA26 – καὶ σημεῖον ἔλαβεν (5627) περιτομῆς, σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως τῆς ἐν τῇ ἀκροβυστίᾳ, εἰς τὸ εἶναι (5750) αὐτὸν πατέρα πάντων τῶν πιστευόντων (5723) δι ἀκροβυστίας, εἰς τὸ λογισθῆναι (5683) καὶ αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην,
WH – και σημειον ελαβεν (5627) περιτομης σφραγιδα της δικαιοσυνης της πιστεως της εν τη ακροβυστια εις το ειναι (5721) αυτον πατερα παντων των πιστευοντων (5723) δι ακροβυστιας εις το λογισθηναι (5683) [ | [και] ] αυτοις [την] δικαιοσυνην
PES – ܐܳܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܩܠܳܗ ܠܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܚܳܬ݂ܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܡܶܢ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܫܶܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܟ݂ܺܐܢܽܘ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the father of circumcision to those who not only are of the circumcision, but who also follow in the steps of the faith of our father Abraham which he had while uncircumcised.
NA26 – καὶ πατέρα περιτομῆς τοῖς οὐκ ἐκ περιτομῆς μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς στοιχοῦσιν (5723) τοῖς ἴχνεσιν τῆς ἐν ἀκροβυστίᾳ πίστεως τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ.
WH – και πατερα περιτομης τοις ουκ εκ περιτομης μονον αλλα και τοις στοιχουσιν (5723) τοις ιχνεσιν της εν ακροβυστια πιστεως του πατρος ημων αβρααμ
PES – ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܠܰܓ݂ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܥܶܩܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the promise to Abraham or to his descendants that he would be heir of the world was not through the Law, but through the righteousness of faith.
NA26 – Οὐ γὰρ διὰ νόμου ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ τῷ σπέρματι αὐτοῦ, τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι (5750) κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως·
WH – ου γαρ δια νομου η επαγγελια τω αβρααμ η τω σπερματι αυτου το κληρονομον αυτον ειναι (5721) κοσμου αλλα δια δικαιοσυνης πιστεως
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܘܳܐ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬ݁ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if those who are of the Law are heirs, faith is made void and the promise is nullified;
NA26 – εἰ γὰρ οἱ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται (5769) πίστις καὶ κατήργηται (5769) ἐπαγγελία·
WH – ει γαρ οι εκ νομου κληρονομοι κεκενωται (5769) η πιστις και κατηργηται (5769) η επαγγελια
PES – ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܘܰܘ ܝܳܪܬ݁ܶܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܡܒ݂ܰܛܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for the Law brings about wrath, but where there is no law, there also is no violation.
NA26 – γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται· (5736) οὗ δὲ οὐκ ἔστιν (5748) νόμος, οὐδὲ παράβασις.
WH – ο γαρ νομος οργην κατεργαζεται (5736) ου δε ουκ εστιν (5719) νομος ουδε παραβασις
PES – ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܟ݁ܰܪ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܥܒ݂ܳܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason {it is} by faith, in order that {it may be} in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the Law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all,
NA26 – διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι (5750) βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν παντὶ τῷ σπέρματι, οὐ τῷ ἐκ τοῦ νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ, ὅς ἐστιν (5748) πατὴρ πάντων ἡμῶν,
WH – δια τουτο εκ πιστεως ινα κατα χαριν εις το ειναι (5721) βεβαιαν την επαγγελιαν παντι τω σπερματι ου τω εκ του νομου μονον αλλα και τω εκ πιστεως αβρααμ ος εστιν (5719) πατηρ παντων ημων
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܠܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (as it is written, ""A I ") in the presence of Him whom he believed, {even} God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist.
NA26 – καθὼς γέγραπται (5769) ὅτι Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά (5758) σε, κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν (5656) θεοῦ τοῦ ζῳοποιοῦντος (5723) τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος (5723) τὰ μὴ ὄντα (5752) ὡς ὄντα· (5752)
WH – καθως γεγραπται (5769) οτι πατερα πολλων εθνων τεθεικα (5758) σε κατεναντι ου επιστευσεν (5656) θεου του ζωοποιουντος (5723) τους νεκρους και καλουντος (5723) τα μη οντα (5723) ως οντα (5723)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܣܳܡܬ݁ܳܟ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܡܰܚܶܐ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In hope against hope he believed, so that he might become a father of many nations according to that which had been spoken, "" ."
NA26 – ὃς παρ ἐλπίδα ἐπ ἐλπίδι ἐπίστευσεν (5656) εἰς τὸ γενέσθαι (5635) αὐτὸν πατέρα πολλῶν ἐθνῶν κατὰ τὸ εἰρημένον, (5772) Οὕτως ἔσται (5704) τὸ σπέρμα σου·
WH – ος παρ ελπιδα επ ελπιδι επιστευσεν (5656) εις το γενεσθαι (5635) αυτον πατερα πολλων εθνων κατα το ειρημενον (5772) ουτως εσται (5695) το σπερμα σου
PES – ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܠܣܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Without becoming weak in faith he contemplated his own body, now as good as dead since he was about a hundred years old, and the deadness of Sarah's womb;
NA26 – καὶ μὴ ἀσθενήσας (5660) τῇ πίστει κατενόησεν (5656) τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον, (5772) ἑκατονταετής που ὑπάρχων, (5723) καὶ τὴν νέκρωσιν τῆς μήτρας Σάρρας,
WH – και μη ασθενησας (5660) τη πιστει κατενοησεν (5656) το εαυτου σωμα [ηδη] νενεκρωμενον (5772) εκατονταετης που υπαρχων (5723) και την νεκρωσιν της μητρας σαρρας
PES – ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܰܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝܢ ܘܰܒ݂ܡܰܪܒ݁ܥܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܰܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Romans 4:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – yet, with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief but grew strong in faith, giving glory to God,
NA26 – εἰς δὲ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ θεοῦ οὐ διεκρίθη (5681) τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ ἐνεδυναμώθη (5681) τῇ πίστει, δοὺς (5631) δόξαν τῷ θεῷ
WH – εις δε την επαγγελιαν του θεου ου διεκριθη (5681) τη απιστια [ αλλα | αλλ ] ενεδυναμωθη (5681) τη πιστει δους (5631) δοξαν τω θεω
PES – ܘܰܒ݂ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܐܰܝܟ݂ ܚܣܺܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain