Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Romans 5:6,8

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Romans 5:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly.
NA26 – ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων (5752) ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. (5627)
WH – [ ει γε | ετι γαρ ] χριστος οντων (5723) ημων ασθενων ετι κατα καιρον υπερ ασεβων απεθανεν (5627)
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܪܺܝܗܽܘܬ݂ܰܢ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܪܰܫܺܝܥܶܐ ܡܺܝܬ݂ ܀
Lexical Parser:  
Romans 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.
NA26 – συνίστησιν (5719) δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς θεὸς ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων (5752) ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. (5627)
WH – συνιστησιν (5719) δε την εαυτου αγαπην εις ημας ο θεος οτι ετι αμαρτωλων οντων (5723) ημων χριστος υπερ ημων απεθανεν (5627)
PES – ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܰܛܳܝܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܡܺܝܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain