Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 11:5

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Corinthians 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But every woman who has her head uncovered while praying or prophesying disgraces her head, for she is one and the same as the woman whose head is shaved.
NA26 – πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη (5740) προφητεύουσα (5723) ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει (5719) τὴν κεφαλὴν αὐτῆς· ἓν γάρ ἐστιν (5748) καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.
WH – πασα δε γυνη προσευχομενη (5740) η προφητευουσα (5723) ακατακαλυπτω τη κεφαλη καταισχυνει (5719) την κεφαλην αυτης εν γαρ εστιν (5719) και το αυτο τη εξυρημενη (5772)
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܝܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬ݂ܢܰܒ݁ܝܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܓ݁ܠܶܐ ܪܺܫܳܗ ܡܰܒ݂ܗܬ݂ܳܐ ܪܺܫܳܗ ܫܰܘܝܳܐ ܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕ݁ܰܓ݂ܪܺܝܥ ܪܺܫܳܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain