Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 14:23

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Corinthians 14:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore if the whole church assembles together and all speak in tongues, and ungifted men or unbelievers enter, will they not say that you are mad?
NA26 – Ἐὰν οὖν συνέλθῃ (5632) ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν (5725) γλώσσαις, εἰσέλθωσιν (5632) δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν (5692) ὅτι μαίνεσθε; (5736)
WH – εαν ουν συνελθη (5632) η εκκλησια ολη επι το αυτο και παντες λαλωσιν (5725) γλωσσαις εισελθωσιν (5632) δε ιδιωται η απιστοι ουκ ερουσιν (5692) οτι μαινεσθε (5736)
PES – ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫ ܟ݁ܽܠܳܗ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܠܶܫܳܢܶܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܗܶܕ݂ܝܽܘܛܶܐ ܐܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܫܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain