Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Corinthians 7:39

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Corinthians 7:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – A wife is bound as long as her husband lives; but if her husband is dead, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord.
NA26 – Γυνὴ δέδεται (5769) ἐφ ὅσον χρόνον ζῇ (5719) ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ (5686) ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν (5748) θέλει (5719) γαμηθῆναι, (5683) μόνον ἐν κυρίῳ.
WH – γυνη δεδεται (5769) εφ οσον χρονον ζη (5719) ο ανηρ αυτης εαν δε κοιμηθη (5686) ο ανηρ ελευθερα εστιν (5719) ω θελει (5719) γαμηθηναι (5683) μονον εν κυριω
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܗ݈ܝ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܒ݁ܰܥܠܳܗ ܡܚܰܪܪܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain