Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:17

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 John 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The world is passing away, and {also} its lusts; but the one who does the will of God lives forever.
NA26 – καὶ κόσμος παράγεται (5731) καὶ ἐπιθυμία αὐτοῦ, δὲ ποιῶν (5723) τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει (5719) εἰς τὸν αἰῶνα.
WH – και ο κοσμος παραγεται (5731) και η επιθυμια [ [αυτου] | αυτου ] ο δε ποιων (5723) το θελημα του θεου μενει (5719) εις τον αιωνα
PES – ܘܥܳܒ݂ܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܗܽܘ ܘܪܶܓ݁ܬ݂ܶܗ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain