Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:16

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
1 Peter 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but if {anyone suffers} as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in this name.
NA26 – εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, (5744) δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ.
WH – ει δε ως χριστιανος μη αισχυνεσθω (5744) δοξαζετω (5720) δε τον θεον εν τω ονοματι τουτω
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܐܶܫ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܪܺܣܛܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܐܶܠܳܐ ܢܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain