Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 12:10

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
2 Corinthians 12:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake; for when I am weak, then I am strong.
NA26 – διὸ εὐδοκῶ (5719) ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς καὶ στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, (5725) τότε δυνατός εἰμι. (5748)
WH – διο ευδοκω (5719) εν ασθενειαις εν υβρεσιν εν αναγκαις εν διωγμοις και στενοχωριαις υπερ χριστου οταν γαρ ασθενω (5725) τοτε δυνατος ειμι (5719)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܒ݁ܨܰܥܪܳܐ ܒ݁ܽܐܘܠܨܳܢܶܐ ܒ݁ܰܪܕ݂ܽܘܦ݂ܝܳܐ ܒ݁ܰܚܒ݂ܽܘܫܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܗ݈ܽܘ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain