Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Timothy 1:13

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
2 Timothy 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Retain the standard of sound words which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus.
NA26 – ὑποτύπωσιν ἔχε (5720) ὑγιαινόντων (5723) λόγων ὧν παρ ἐμοῦ ἤκουσας (5656) ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·
WH – υποτυπωσιν εχε (5720) υγιαινοντων (5723) λογων ων παρ εμου ηκουσας (5656) εν πιστει και αγαπη τη εν χριστω ιησου
PES – ܢܶܗܘܝܳܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܘܪܳܐ ܡܶܠܶܐ ܚܠܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ ܡܶܢܝ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain