Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 19:29

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Acts 19:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The city was filled with the confusion, and they rushed with one accord into the theater, dragging along Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia.
NA26 – καὶ ἐπλήσθη (5681) πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν (5656) τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον συναρπάσαντες (5660) Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου.
WH – και επλησθη (5681) η πολις της συγχυσεως ωρμησαν (5656) τε ομοθυμαδον εις το θεατρον συναρπασαντες (5660) γαιον και αρισταρχον μακεδονας συνεκδημους παυλου
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܓ݂ܫܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܪܗܶܛܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܬ݂ܶܐܰܛܪܳܘܢ ܘܰܚܛܰܦ݂ܘ ܐܰܘܒ݁ܶܠܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܓ݂ܰܐܺܝܳܘܣ ܘܠܰܐܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܳܝܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܠܘܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain