Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:19

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Galatians 2:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For through the Law I died to the Law, so that I might live to God.
NA26 – ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον (5627) ἵνα θεῷ ζήσω. (5661) Χριστῷ συνεσταύρωμαι·
WH – εγω γαρ δια νομου νομω απεθανον (5627) ινα θεω ζησω (5661)
PES – ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܺܝܬ݂ܶܬ݂ ܕ݁ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܚܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain