Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: James 2:8

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
James 2:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – If, however, you are fulfilling the royal law according to the Scripture, "" ," you are doing well.
NA26 – εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε (5719) βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν, Ἀγαπήσεις (5692) τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε· (5719)
WH – ει μεντοι νομον τελειτε (5719) βασιλικον κατα την γραφην αγαπησεις (5692) τον πλησιον σου ως σεαυτον καλως ποιειτε (5719)
PES – ܘܶܐܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܫܰܠܡܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܪܚܰܡ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain