Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 13:26

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 13:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus then *answered, ""That is the one for whom I shall dip the morsel and give it to him." So when He had dipped the morsel, He *took and *gave it to Judas, {the son} of Simon Iscariot.
NA26 – ἀποκρίνεται (5736) Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν (5748) ἐγὼ βάψω (5692) τὸ ψωμίον καὶ δώσω (5692) αὐτῷ. βάψας (5660) οὖν τὸ ψωμίον λαμβάνει (5719) καὶ δίδωσιν (5719) Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.
WH – αποκρινεται (5736) [ ουν | ] [ο] ιησους εκεινος εστιν (5719) ω εγω βαψω (5692) το ψωμιον και δωσω (5692) αυτω βαψας (5660) ουν [ [το] ψωμιον λαμβανει (5719) και | το ψωμιον [λαμβανει (5719) και] ] διδωσιν (5719) ιουδα σιμωνος ισκαριωτου
PES – ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܨܳܒ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܨܒ݂ܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain