Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 14:9

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 14:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to him, ""Have I been so long with you, and {yet} you have not come to know Me, Philip? He who has seen Me has seen the Father; how {can} you say, 'Show us the Father'?
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Τοσούτῳ χρόνῳ μεθ ὑμῶν εἰμι (5748) καὶ οὐκ ἔγνωκάς (5758) με, Φίλιππε; ἑωρακὼς (5761) ἐμὲ ἑώρακεν (5758) τὸν πατέρα· πῶς σὺ λέγεις, (5719) Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα;
WH – λεγει (5719) αυτω [ [ο] | ο ] ιησους [ τοσουτον χρονον | τοσουτω χρονω ] μεθ υμων ειμι (5719) και ουκ εγνωκας (5758) με φιλιππε ο εωρακως (5761) εμε εωρακεν (5758) τον πατερα πως συ λεγεις (5719) δειξον (5657) ημιν τον πατερα
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܳܢܝ ܦ݁ܺܝܠܺܝܦ݁ܶܐ ܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܚܳܙܶܐ ܚܙܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܚܰܘܳܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain