Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 3:19

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This is the judgment, that the Light has come into the world, and men loved the darkness rather than the Light, for their deeds were evil.
NA26 – αὕτη δέ ἐστιν (5748) κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν (5754) εἰς τὸν κόσμον καὶ ἠγάπησαν (5656) οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν (5713) γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.
WH – αυτη δε εστιν (5719) η κρισις οτι το φως εληλυθεν (5754) εις τον κοσμον και ηγαπησαν (5656) οι ανθρωποι μαλλον το σκοτος η το φως ην (5707) γαρ αυτων πονηρα τα εργα
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܚܶܒ݂ܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܰܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain