Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 4:21

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 4:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Jesus *said to her, ""Woman, believe Me, an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.
NA26 – λέγει (5719) αὐτῇ Ἰησοῦς, Πίστευέ (5720) μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται (5736) ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε (5692) τῷ πατρί.
WH – λεγει (5719) αυτη ο ιησους πιστευε (5720) μοι γυναι οτι ερχεται (5736) ωρα οτε ουτε εν τω ορει τουτω ουτε εν ιεροσολυμοις προσκυνησετε (5692) τω πατρι
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܰܝܡܶܢܺܝܢܝ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬ݁ܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain