Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 5:24

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 5:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly, truly, I say to you, he who hears My word, and believes Him who sent Me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life.
NA26 – Ἀμὴν ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι τὸν λόγον μου ἀκούων (5723) καὶ πιστεύων (5723) τῷ πέμψαντί (5660) με ἔχει (5719) ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται (5736) ἀλλὰ μεταβέβηκεν (5758) ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.
WH – αμην αμην λεγω (5719) υμιν οτι ο τον λογον μου ακουων (5723) και πιστευων (5723) τω πεμψαντι (5660) με εχει (5719) ζωην αιωνιον και εις κρισιν ουκ ερχεται (5736) αλλα μεταβεβηκεν (5758) εκ του θανατου εις την ζωην
PES – ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain