Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 6:50

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 6:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This is the bread which comes down out of heaven, so that one may eat of it and not die.
NA26 – οὗτός ἐστιν (5748) ἄρτος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων (5723) ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ (5632) καὶ μὴ ἀποθάνῃ. (5632)
WH – ουτος εστιν (5719) ο αρτος ο εκ του ουρανου καταβαινων (5723) ινα τις εξ αυτου φαγη (5632) και μη αποθανη (5632)
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܶܗ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain