Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:52

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
John 7:52
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They answered him, ""You are not also from Galilee, are you? Search, and see that no prophet arises out of Galilee."
NA26 – ἀπεκρίθησαν (5662) καὶ εἶπαν (5627) αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; (5748) ἐραύνησον (5657) καὶ ἴδε (5657) ὅτι ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ ἐγείρεται. (5743)
WH – απεκριθησαν (5662) και ειπαν (5627) αυτω μη και συ εκ της γαλιλαιας ει (5719) εραυνησον (5657) και ιδε (5628) οτι εκ της γαλιλαιας προφητης ουκ εγειρεται (5743)
PES – ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܨܺܝ ܘܰܚܙܺܝ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain