Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:19

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 13:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""It is like a mustard seed, which a man took and threw into his own garden; and it grew and became a tree, and ."
NA26 – ὁμοία ἐστὶν (5748) κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν (5631) ἄνθρωπος ἔβαλεν (5627) εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο (5633) εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
WH – ομοια εστιν (5719) κοκκω σιναπεως ον λαβων (5631) ανθρωπος εβαλεν (5627) εις κηπον εαυτου και ηυξησεν (5656) και εγενετο (5633) εις δενδρον και τα πετεινα του ουρανου κατεσκηνωσεν (5656) εν τοις κλαδοις αυτου
PES – ܕ݁ܳܡܝܳܐ ܠܰܦ݂ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܕ݁ܠܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܢܣܰܒ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܪܡܝܳܗ ܒ݁ܓ݂ܰܢܬ݂ܶܗ ܘܰܪܒ݂ܳܬ݂ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܩܢܰܬ݂ ܒ݁ܣܰܘܟ݁ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain