Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:25

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 13:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, 'Lord, open up to us!' then He will answer and say to you, 'I do not know where you are from.'
NA26 – ἀφ οὗ ἂν ἐγερθῇ (5686) οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω (5719) ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, (5723) Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς (5679) ἐρεῖ (5692) ὑμῖν, Οὐκ οἶδα (5758) ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. (5748)
WH – αφ ου αν εγερθη (5686) ο οικοδεσποτης και αποκλειση (5661) την θυραν και αρξησθε (5672) εξω εσταναι (5760) και κρουειν (5721) την θυραν λεγοντες (5723) κυριε ανοιξον (5657) ημιν και αποκριθεις (5679) ερει (5692) υμιν ουκ οιδα (5758) υμας ποθεν εστε (5719)
PES – ܡܶܢ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܢܩܽܘܡ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܘܢܳܩܫܺܝܢ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܘܰܬ݂ܫܰܪܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܠܰܢ ܘܢܶܥܢܶܐ ܗܽܘ ܘܢܺܐܡܰܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain