Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:7

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 17:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Which of you, having a slave plowing or tending sheep, will say to him when he has come in from the field, 'Come immediately and sit down to eat'?
NA26 – Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων (5723) ἀροτριῶντα ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ (5692) αὐτῷ, Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε,
WH – τις δε εξ υμων δουλον εχων (5723) αροτριωντα (5723) η ποιμαινοντα (5723) ος εισελθοντι (5631) εκ του αγρου ερει (5692) αυτω ευθεως παρελθων (5631) αναπεσε (5628)
PES – ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܒ݂ܰܪ ܦ݁ܰܕ݁ܳܢܳܐ ܐܰܘ ܕ݁ܪܳܥܶܐ ܥܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܪ ܐܶܣܬ݁ܰܡ݈ܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain