Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:34

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 18:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the disciples understood none of these things, and {the meaning of} this statement was hidden from them, and they did not comprehend the things that were said.
NA26 – καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, (5656) καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.
WH – και αυτοι ουδεν τουτων συνηκαν (5656) και ην (5707) το ρημα τουτο κεκρυμμενον (5772) απ αυτων και ουκ εγινωσκον (5707) τα λεγομενα (5746)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠܘ ܐܶܠܳܐ ܡܟ݂ܰܣܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܡܰܠܠܳܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain