Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:7

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 19:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they saw it, they all {began} to grumble, saying, ""He has gone to be the guest of a man who is a sinner."
NA26 – καὶ ἰδόντες (5631) πάντες διεγόγγυζον (5707) λέγοντες (5723) ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν (5627) καταλῦσαι. (5658)
WH – και ιδοντες (5631) παντες διεγογγυζον (5707) λεγοντες (5723) οτι παρα αμαρτωλω ανδρι εισηλθεν (5627) καταλυσαι (5658)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܪܳܛܢܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܥܰܠ ܫܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain