Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:20

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 1:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And behold, you shall be silent and unable to speak until the day when these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their proper time."
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) ἔσῃ (5704) σιωπῶν (5723) καὶ μὴ δυνάμενος (5740) λαλῆσαι (5658) ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται (5638) ταῦτα, ἀνθ ὧν οὐκ ἐπίστευσας (5656) τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται (5701) εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.
WH – και ιδου (5640) εση (5695) σιωπων (5723) και μη δυναμενος (5740) λαλησαι (5658) αχρι ης ημερας γενηται (5638) ταυτα ανθ ων ουκ επιστευσας (5656) τοις λογοις μου οιτινες πληρωθησονται (5701) εις τον καιρον αυτων
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܫܰܬ݁ܺܝܩ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܝܳܢ ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܠܡܶܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܡܰܠܝܳܢ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain