Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:48

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 1:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For He has had regard for the humble state of His bondslave; For behold, from this time on all generations will count me blessed.
NA26 – ὅτι ἐπέβλεψεν (5656) ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ (5628) γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν (5692) με πᾶσαι αἱ γενεαί·
WH – οτι επεβλεψεν (5656) επι την ταπεινωσιν της δουλης αυτου ιδου (5640) γαρ απο του νυν μακαριουσιν (5692) με πασαι αι γενεαι
PES – ܕ݁ܚܳܪ ܒ݁ܡܽܘܟ݂ܳܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܡܬ݂ܶܗ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܢܶܬ݁ܠܳܢ ܠܺܝ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain