Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:3

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 23:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So Pilate asked Him, saying, ""Are You the King of the Jews?" And He answered him and said, ""{It is as} you say."
NA26 – δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν (5656) αὐτὸν λέγων, (5723) Σὺ εἶ (5748) βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; δὲ ἀποκριθεὶς (5679) αὐτῷ ἔφη, (5713) Σὺ λέγεις. (5719)
WH – ο δε πιλατος ηρωτησεν (5656) αυτον λεγων (5723) συ ει (5719) ο βασιλευς των ιουδαιων ο δε αποκριθεις (5679) αυτω εφη (5707) συ λεγεις (5719)
PES – ܦ݁ܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܐܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain