Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 7:21

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 7:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – At that very time He cured many {people} of diseases and afflictions and evil spirits; and He gave sight to many {who were} blind.
NA26 – ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσεν (5656) πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο (5662) βλέπειν. (5721)
WH – εν εκεινη τη ωρα εθεραπευσεν (5656) πολλους απο νοσων και μαστιγων και πνευματων πονηρων και τυφλοις πολλοις εχαρισατο (5662) βλεπειν (5721)
PES – ܒ݁ܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܣܺܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܚܘܳܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܣܡܰܝܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain