Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Mark 10:13

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Mark 10:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they were bringing children to Him so that He might touch them; but the disciples rebuked them.
NA26 – Καὶ προσέφερον (5707) αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται· (5672) οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν (5656) αὐτοῖς.
WH – και προσεφερον (5707) αυτω παιδια ινα αυτων αψηται (5672) οι δε μαθηται επετιμησαν (5656) αυτοις
PES – ܘܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܛܠܳܝܶܐ ܕ݁ܢܶܩܪܽܘܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܳܐܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain