Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 14:17

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 14:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They *said to Him, ""We have here only five loaves and two fish."
NA26 – οἱ δὲ λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Οὐκ ἔχομεν (5719) ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας.
WH – οι δε λεγουσιν (5719) αυτω ουκ εχομεν (5719) ωδε ει μη πεντε αρτους και δυο ιχθυας
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ ܬ݁ܢܳܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܡܶܫ ܓ݁ܪܺܝܨܳܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܢܽܘܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain