Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 17:27

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 17:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""However, so that we do not offend them, go to the sea and throw in a hook, and take the first fish that comes up; and when you open its mouth, you will find a shekel. Take that and give it to them for you and Me."
NA26 – ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν (5661) αὐτούς, πορευθεὶς (5679) εἰς θάλασσαν βάλε (5628) ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβάντα (5631) πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, (5657) καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις (5692) στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν (5631) δὸς (5628) αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.
WH – ινα δε μη σκανδαλισωμεν (5661) αυτους πορευθεις (5679) εις θαλασσαν βαλε (5628) αγκιστρον και τον αναβαντα (5631) πρωτον ιχθυν αρον (5657) και ανοιξας (5660) το στομα αυτου ευρησεις (5692) στατηρα εκεινον λαβων (5631) δος (5628) αυτοις αντι εμου και σου
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܠ ܠܝܰܡܳܐ ܘܰܐܪܡܳܐ ܒ݁ܰܠܽܘܥܳܐ ܘܢܽܘܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܣܳܠܶܩ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܬ݂ܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܣܬ݁ܺܪܳܐ ܗܳܝ ܣܰܒ݂ ܘܗܰܒ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܘܰܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain